Externe partners en professionals

Bij internationale samenwerking tussen landen zijn naast AIRS en de IRC’s ook andere partijen betrokken.

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is als uitvoeringsorganisatie onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en voert het vreemdelingenbeleid in Nederland uit. Er is een verschil tussen uitzetting en uitlevering. Uitlevering valt onder het strafrecht en wordt door AIRS behandeld. Uitzetting valt onder het vreemdelingenrecht. Bij uitzetting wordt een ongewenst vreemdeling Nederland uitgezet. Als er sprake is van een uitzetting dan is IND de bevoegde autoriteit. AIRS is die bij uitleveringen. 

Internationale Overdracht Strafvonnissen (IOS)

De afdeling Internationale Overdracht Strafvonnissen (IOS), van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) voert de wetten voor strafoverdracht uit namens de minister van Justitie en Veiligheid. Denk hierbij aan een Nederlandse gedetineerde die zijn straf in Nederland wil uitzitten (WETS of WOTS). Daarover gaat het IOS, en niet AIRS. 

Eurojust

Eurojust is het Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken en coördineert onderzoeken naar ernstige grensoverschrijdende criminaliteit in Europa en daarbuiten. Als het knooppunt van de EU voor justitiële samenwerking biedt Eurojust praktische ondersteuning aan nationale autoriteiten door de uitwisseling van informatie te bevorderen, vervolgingsstrategieën te ontwikkelen, het gebruik van instrumenten voor justitiële samenwerking te vergemakkelijken en gezamenlijke acties uit te voeren.

Europees Justitieel Netwerk in strafzaken (EJN)

Het Europees Justitieel Netwerk in strafzaken (EJN) heeft tot doel de wederzijdse rechtshulp bij de bestrijding van internationale criminaliteit eenvoudiger te maken. Het netwerk bestaat uit contactpersonen die op basis van hun werkzaamheden informatie uitwisselen. Zo kan justitiële samenwerking worden gerealiseerd. Alle lidstaten van de EU zijn bij het netwerk aangesloten. Namens elk IRC is tenminste één officier van justitie aangesteld als EJN-contactpersoon. 

Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden

Internationale Kinderaangelegenheden vallen onder de taken van de afdeling Juridische en Internationale Zaken van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De afdeling is belast met de uitvoering van het Haags Adoptieverdrag, het Haags Kinderontvoeringsverdrag en het Haags Kinderbeschermingsverdrag. 

Centrum Internationale Kinderontvoering

Het Centrum Internationale Kinderontvoering (Centrum IKO) geeft informatie aan ouders en professionals bij (dreigende) internationale ontvoering van een kind.

Overige websites van externe partners en professionals

Naast bovengenoemde partijen heeft AIRS in meer of mindere mate te maken met de volgende instanties: